8. KHUNG SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) TRỒNG RAU SẠCH

Dài 1.3m – Rộng 0.65m – Cao 1.2m – 3 tầng

– V 4cm x 6cm, dày 2mm : 17.8m x 33.000 = 588.000

(1.3m x 6 cây, 1.2m x 4 cây, 0.65m x 6 cây)

– Bát : 24 cái x 1.000 = 24.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 8 bát)

– Ốc 12mm : 84 con x 500 = 42.000

(4 góc bìa thì 1 góc 7 ốc. Tổng 1 tầng là 28 ốc)

– Chân nhựa 4×6 : 4 cái x 2.500 = 10.000

Tổng chi phí vật tư : 664.000