5. KHUNG SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) ĐƠN

Dài 1m – Rộng 0.5m – Cao 2.4m – 5 tầng

– V 3cm x 5cm, dày 1.5mm : 27.6m x 21.000 = 580.000

(2.4m x 4 cây, 1m x 10 cây, 0.5m x 15 cây)

– Bát : 60 cái x 1.000 = 60.000

(1 góc lắp 3 bát)

– Ốc 12mm : 190 con x 500 = 95.000

(1 tầng 12 bát là 36 ốc, thêm 2 ốc cho cây giữa. Tổng 1 tầng là 38 ốc)

– Chân nhựa 3×5 : 4 cái x 2.500 = 10.000

Tổng chi phí vật tư : 745.000