6. KHUNG SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) ĐÔI

Dài 3m – Rộng 1m – Cao 2.4m – 3 tầng

– V 4cm x 8cm, dày 2.2mm : 50.4m x 50.000 = 2.520.000

(3m x 9 cây, 2.4m x 6 cây, 1m x 9 cây)

– Bát : 54 cái x 1.000 = 54.000

(1 góc lắp 3 bát)

– Ốc 20mm : 117 con x 500 = 59.000

(1 tầng 12 bát là 36 ốc, thêm 3 ốc cho cây giữa. Tổng 1 tầng là 39 ốc)

– Chân nhựa 4×8 (V 4×8 không có chân nhựa)

Tổng chi phí vật tư : 2.633.000